مهــر آذر

درباره مهــر آذر

شــرکت مهــر آذر فــارس بــا پيشــينه ای طولانــی در زمينــه فعاليتهـای بازرگانـی، از سـال ۱۳۸۲ واردات و توزيـع محصـولات نويــن ســاختمان را آغــاز نـــموده و هــم اکنــون بــا دارا بــودن نــمايندگی انــحصاری، مجموعـه ای از محصـولات سـاختمانی شـامل شـيرآلات بهداشتی، کاشـی، سـراميک و تــجهیزات مدرن سـاختمانی از برندهـای معتبـر اروپایـی و آسـیایی و بـا بهره منـدی از دو شـوروم مـدرن در تهـران و شـیراز و همچنیـن شـبکه گسـترده فـروش در سراسـر کشـور، بـه عنـوان مجموعـه ای پیشـرو در ایـن عرصـه محسـوب می گـردد.

برندهای مهــر آذر


آپاویـزا

خالــق تـــجربه ای نویــن در دنیــای کاشــی های پرســانی.
 بـا تکیـه بـر اصـول طراحـی و زیباشناسـی و بـا الهـام از ۴ عنصـر مهـم در معمـاری یعنـی فلـز، چـوب، سـنگ و بـتن و تلفیـق آن بـا پیشــرفته ترین تکنولــوژی تولیــد کاشــیهای پرســان، آپاویــزا دسـت بـه خلـق آثـاری زده کـه امـروزه در زمـره انتخـاب معمـاران و کارفرمایـان برجسـته دنیـا قـرار گرفتـه اند.

 

تکلام، لوانتینـا

تــکلام نــام تـــجاری شــرکت بزرگ لوانتینــا در زمینــه تولیــد ســرامیک های پرســلان بــا ابعــاد یــک در ســه متــر می باشد. ضخامـت بسـیار کـم، وزن پاییــن، طرح هــا و بافت هــای منحصــر بفــرد در رنــگ بنــدی متنــوع، مقاومــت بــالا در برابــر ســایش، خراشــیدگی، یــخ زدگــی و ســایر عوامل مکانیکــی و همچنیــن مقاومــت بــالا در برابــر اشــعه آفتــاب و مــواد شــیمیایی را میتــوان از جملــه مزایــای رقابتــی Techlam نــام بــرد.

فیـرایتالیـا

از ســال ۱۹۵۷ تاکنــون شــرکت فیرایتالیــا همــواره پیشــرو در عرضــه و ابــداع محصولاتــی متفــاوت و تــراز اول در صنعــت شــیرآلات بهداشــتی ســاختمان بــوده اســت. خلاقیــت، نــوآوری، اصالــت طراحــی و توجــه بــه جزئیــات باعــث شــده محصــولات فیــر از زیبایــی چشــمگیر، عملکــرد منحصربفـرد و کیفیـت و دوامـی مـادام العمـر برخـوردار باشـند.

 

جـاستایم

 جاســتایم همــه ســاله بــا ارایــه طرحهــا و ایده هـای نویـن برای شــیرآلات ، توجـه جهانـی را بـه خـود جلـب می نــماید. این برند بــرای دســتیابی بــه فضایــی مــمتاز در حمـام و آشـپزخانه، طرحهـای مبتکرانـه ای را بـا کیفیــت بــالا خلــق کــرده و بــا تنــوع گســترده محصــولات، راهـکاری جامـع در تــجهیز یـک سـرویس بهداشـتی مـدرن را بـه مشـتریان ارایـه می نــماید. محصـولات جاسـتایم نـه تنهــا نشــان برتــری تایــوان Excellence) (Taiwan را از آن خـود نــموده، بلکـه جوایـز بیـن الــمللی معتبـر بسـیاری را نیـز در زمینـه طراحـی و کیفیـت در سـالهای متمـادی کسـب نــموده اند کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه جایـزه طراحـی محصـولRed Dot ، رتبـه اول رنکینـگ جایـزه معتبـر طراحی iF آلـــمان، جایزه Good Design شــیکاگو، جوایــز معمــاری IDEA و جایـزه طراحـی جمهـوری فـدرال آلــمان اشـاره کرد.

دی ام پی

شــــرکت DMP در ســــال ۱۹۷۸ نـخســــتین شــــیر الکترونیکـــی دنیــا را بــه بــازار معرفــی نـمــود و تــا بــه امــروز بــه دنبــال رشــد و بهبــود فنــاوری محصــولات و پیشــرو در عرضــه بهتریــن هــــای بــازار شــیرآلات چشم الکترونیـــک و سنســوری دنیــا بـــوده اســت. زنـجیــره تولیــد محصـــولات کــه تـمامــا در کشـــور ایتالیــا قــرار گرفتـــه شامل شـــیرآلات الکترونیــکی، طیــف وســـیعی از محصــولات بـــا طراحــی هــای گوناگـــون جهــت مصـــارف مختلف خانگـــی، ســـازمانی، صنعتـــی، بهداشـتی و درمانـی می باشد.

آپاویـزا

تکلام، لوانتینـا

فیـرایتالیـا

جـاستایم

دی ام پی

ساختمان های منتخب استفاده کننده از برند مهــر آذر


تماس با مهــر آذر


آدرس شوروم: ایران، تهران، اندرزگو، نرسیده به تقاطع کامرانیه، پلاک 18، مجتمع آوان، طبقه پنجم

تلفن: 02122202521 (98+)

وبسایت: www.mehrazarfars.com

اینستاگرام: Mehrazar.co

کلیه داده‌ها (مطالب و تصاویر) با کسب اجازه از مهندسین، مالکین و صاحبان بیزینس های مربوطه بارگذاری گردیده و تنها نزد مدیریت وب سایت luxuryproperties.ir نگهداری می شود و تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد متفرقه و یا مجموعه‌ های غیر وابسته قرار نخواهد گرفت. لازم به ذکر است که هر گونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات وب سایت، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بدون اخذ مجوز از مدیریت سایت، پیگرد قانونی دارد. کپی رایت 2020 © LuxuryProperties.ir، تمامی حقوق محفوظ است.